Znajdź kurs, studia, szkolenie

Standardy wymagań egzaminacyjnych

Źródło: www.cke.edu.pl
11.10.2012 , aktualizacja: 03.01.2014 12:54
A A A
Pytania na sprawdzianie sprawdzają umiejętności w pięciu obszarach: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce..
1. Czytanie

Standard 1.1

Uczeń odczytuje różne teksty kultury (w tym kształtujące tożsamość narodową i postawę obywatelską): źródła i teksty historyczne, teksty literackie, teksty użytkowe, przedstawienia teatralne i filmy, przekazy ikoniczne, rozpoznaje ich cechy charakterystyczne, dostrzega znaczenia dosłowne i odkrywa sensy przenośne.

Teksty kultury to nie tylko powieści, opowiadania, wiersze. To także artykuły w gazetach, instrukcje, przepisy, tabele, notatki, wykresy. To również dzieła sztuki oglądane na wystawie lub w muzeum, różne zabytki, przedstawienia teatralne i filmy widziane w kinie lub telewizji, a także audycje radiowe.

Standard 1.2

Uczeń określa funkcje elementów charakterystycznych dla danego tekstu, rozumie pojęcia: fikcja literacka, świat przedstawiony, nadawca, odbiorca, podmiot mówiący, narracja, przenośnia, rytm, posługuje się czynnie terminami: bohater, wątek, akcja, autor, narrator, epitet, porównanie, wyraz dźwiękonaśladowczy, rym, zwrotka, refren, baśń, legenda, opowiadanie, powieść, proza, poezja oraz podstawowymi terminami związanymi z przekazami ikonicznymi, plastyką, muzyką, radiem, telewizją, filmem, teatrem, prasą.

Standard 1.3

Uczeń rozumie znaczenia podstawowych symboli występujących w instrukcjach i w opisach: diagramów, map, planów, schematów, innych rysunków.

Standard 1.4

Uczeń odczytuje dane z: tekstu źródłowego, tabeli, wykresu, planu, mapy, diagramu oraz odpowiada na proste pytania z nimi związane.

2. Pisanie

Standard 2.1

Uczeń pisze na temat i zgodnie z celem, posługując się następującymi formami wypowiedzi: opowiadanie, opis, notatka, kartka pocztowa, list prywatny i oficjalny, telegram, zaproszenie, zawiadomienie, ogłoszenie, instrukcja, przepis.

Standard 2.2

Uczeń formułuje wypowiedzi ze świadomością celu (intencji): pyta i odpowiada, potwierdza i zaprzecza, poleca i prosi, przyrzeka i obiecuje, zachęca i zniechęca, zaprasza, przeprasza, współczuje, żartuje, wątpi, odmawia.

Standard 2.3

Uczeń buduje tekst poprawny kompozycyjnie (ok. 1 strony formatu A4), celowo stosując środki językowe i przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych.

Standard 2.4

Uczeń przedstawia w postaci graficznej dane zapisane w tabeli, przenosi informacje na oś liczbową, chronologiczną, układ współrzędnych, wyraża dane w postaci diagramu słupkowego, prostego schematu, innego rysunku.

Standard 2.5

Uczeń dba o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu: dostosowuje zapis do formy wypowiedzi, wyróżnia części tekstu zgodnie z jego strukturą, pisze czytelnie.

3. Rozumowanie

Standard 3.1

Uczeń posługuje się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń: sytuuje je w przestrzeni, umieszcza daty w przedziałach czasowych, oblicza upływ czasu między wydarzeniami, porządkuje wydarzenia w kolejności chronologicznej.

Standard 3.2

Uczeń przedstawia przyczyny i skutki wydarzeń i zjawisk: domyśla się przyczyn, przewiduje skutki wydarzeń bliskich życiu i swoim doświadczeniom, wskazuje główne przyczyny i skutki doniosłych wydarzeń w historii Polski, wyjaśnia przyczyny i skutki zmian, które zachodzą w środowisku w wyniku działalności człowieka.

Standard 3.3

Uczeń określa znaczenie osiągnięć człowieka dla rozwoju cywilizacyjnego: wyjaśnia na prostych przykładach zmiany cywilizacyjne, jakie nastąpiły na przestrzeni dziejów, opisuje najważniejsze osiągnięcia, które składają się na polskie dziedzictwo kulturowe.

Standard 3.4

Uczeń wyraża własne opinie i próbuje je uzasadnić, wyjaśniając swoje stanowisko, używa odpowiednich argumentów.

Standard 3.5

Uczeń opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą: wyrażenia arytmetycznego i prostego wyrażenia algebraicznego, prostego równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, planu, mapy, prostego schematu, diagramu słupkowego, innego rysunku.

Standard 3.6

Uczeń rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności: liczb, figur, zjawisk, przemian, obiektów przyrodniczych, elementów środowiska, wskazuje różnice i podobieństwa oraz porządkuje je.

Standard 3.7

Uczeń dostrzega prawidłowości, opisuje je i sprawdza na przykładach: opisuje zjawiska o charakterze powtarzalnym, spotykane w najbliższym otoczeniu, na podstawie opisu zjawiska mającego charakter prawidłowości wnioskuje o dalszym jego przebiegu.

Standard 3.8

Uczeń ustala sposób rozwiązania zadania oraz prezentacji tego rozwiązania.

Standard 3.9

Uczeń analizuje otrzymane wyniki i ocenia ich sensowność: porównuje wyniki z własnym doświadczeniem, sprawdza wyniki z warunkami zadania.

4. Korzystanie z informacji

Standard 4.1

Uczeń wskazuje źródła informacji, posługuje się nimi.

Standard 4.2

Uczeń analizuje oferty mediów kierowane do dzieci i młodzieży, wybiera spośród tych ofert, kierując się wskazanymi kryteriami (osadzonymi także w wartościach).

5. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce

Standard 5.1

Uczeń posługuje się poznanymi terminami do opisywania zjawisk i sytuacji spotykanych w środowisku.

Standard 5.2

Uczeń wybiera przyrządy służące do obserwacji i pomiaru, odpowiada na pytania dotyczące przebiegu zjawisk, zapisuje wyniki obserwacji.

Standard 5.3

Uczeń wykonuje obliczenia dotyczące: długości, powierzchni, objętości, wagi, czasu, temperatury, pieniędzy.

Standard 5.4

Uczeń planuje i wykonuje obliczenia z wykorzystaniem kalkulatora.

Standard 5.5

Uczeń wykorzystuje w sytuacjach praktycznych własności: liczb, figur, zjawisk, przemian, obiektów przyrodniczych, elementów środowiska i stosuje je do rozwiązania problemu.

Standard 5.6

Uczeń zna zasady bezpiecznego posługiwania się urządzeniami technicznymi i materiałami chemicznymi, rozpoznaje oznakowania substancji toksycznych, łatwopalnych i wybuchowych, objaśnia zasady użytkowania domowych urządzeń elektrycznych.

Standard 5.7

Uczeń wyjaśnia na podstawie instrukcji obsługi, jak uruchomić i wykorzystać proste urządzenia techniczne.

Standard 5.8

Uczeń rozumie potrzebę stosowania zasad: higieny, bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, oszczędnego korzystania z energii i innych zasobów przyrody, postępowania w środowisku przyrodniczym.

Komentarze (1)
Zaloguj się
  • Jakub Damian

    0

    bardzo dziękuje za pomoc!! 1 kwietnia 2014 pisze sprawdzian i bardzo mi się to przyda

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Polub nas na Facebooku