Znajdź kurs, studia, szkolenie

Egzamin gimnazjalny - język angielski rozszerzony

łopina, mj
12.10.2012 , aktualizacja: 05.11.2012 13:57
A A A
Czy potrafisz używać czasowników złożonych (phrasal verbs), np. get up, break down, look for? W ilu czasach należy umieć konstruować zdania?
Jak wygląda poziom rozszerzony egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego? Obejmuje on cztery grupy zadań: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych i wypowiedź pisemną. Zakres materiału to podstawa programowa dla osób, które kontynuowały w gimnazjum naukę języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej. Poniżej opisujemy dla was poszczególne części arkusza egzaminacyjnego.

Rozumienie ze słuchu

Podstawę zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności w zakresie rozumienia ze słuchu stanowią krótkie teksty dwukrotnie odtwarzane w sali egzaminacyjnej z płyty CD, na której - oprócz tekstów w języku obcym - nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań. Teksty mogą być autentyczne lub adaptowane. Zadania mają formę zamkniętą: wybór wielokrotny, prawda/fałsz, dobieranie. Ich rozwiązanie trwa ok. 12 min. Rozumienie ze słuchu to 2-3 zadania, których udział w wyniku sumarycznym to 25%.

Rozumienie tekstów pisanych

Zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności w zakresie rozumienia tekstów pisanych oparte są na tekstach zamieszczonych w zestawie zadań. Podobnie jak w rozumieniu ze słuchu teksty mogą być autentyczne lub adaptowane. Zadania mają formę zamkniętą: wybór wielokrotny, prawda/fałsz, dobieranie. Rozumienie ze słuchu to 3-4 zadania, których udział w wyniku sumarycznym to 30%.

Za zadania dotyczące rozumienia uzyskasz aż 55% swoich punktów!

Znajomość środków językowych

Zadania sprawdzające znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych) oparte są na pojedynczych zdaniach lub krótkich tekstach zamieszczonych w zestawie zadań. Obowiązuje zakres środków gramatycznych, który znajdziesz na końcu artykułu. Pojawiają się tu teksty autentyczne i adaptowane, a zadania mają formę otwartą: uzupełnianie luk podanymi wyrazami w odpowiedniej formie, parafraza zdań, tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy, układanie fragmentów

zdań z podanych elementów leksykalnych, wybór wielokrotny, dobieranie. Na tę część składają się 2-3 zadania, których udział w wyniku sumarycznym to 25%.

Wypowiedź pisemna

Zadanie polega na napisaniu krótkiego (50-100 słów) tekstu użytkowego (listu prywatnego, wiadomości, e-maila) z elementami opisu, relacjonowania, zaproszenia, wyrażania i uzasadniania opinii i uczuć itp., zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami podanymi w poleceniu. W każdym poleceniu podane są trzy elementy, które uczeń powinien rozwinąć w wypowiedzi. Każda wypowiedź jest oceniana przez egzaminatora w następujących kryteriach: treść, spójność i logika wypowiedzi, zakres środków językowych, poprawność środków językowych. Jest to zadanie otwarte, którego udział w wyniku sumarycznym wynosi 25%.

Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnych

Treść. W ocenie treści bierze się najpierw pod uwagę, do ilu elementów z polecenia uczeń się odniósł w swojej wypowiedzi, a następnie ile z tych elementów rozwinął w zadowalającym stopniu. Wypowiedź kwalifikuje się do jednego z pięciu poziomów zgodnie z poniższą tabelą.Na przykład wypowiedź ucznia, który odniósł się do 2 elementów i oba rozwinął, zostanie zakwalifikowana do poziomu 2.

Spójność i logika wypowiedzi. W ocenie spójności bierze się pod uwagę, czy i w jakim stopniu tekst funkcjonuje jako całość dzięki jasnym powiązaniom (np. leksykalnym, gramatycznym) wewnątrz zdań oraz między zdaniami lub akapitami tekstu. W ocenie logiki wypowiedzi bierze się pod uwagę, czy i w jakim stopniu wypowiedź jest klarowna (np. czy nie jest jedynie zbiorem przypadkowych myśli).Zakres środków językowych. W ocenie zakresu środków językowych bierze się pod uwagę zróżnicowanie struktur leksykalno-gramatycznych użytych w wypowiedzi.Pod pojęciem "precyzyjne sformułowania" rozumiemy wyrażanie myśli z wykorzystaniem słownictwa swoistego dla tematu i unikanie słów oraz struktur o wysokim stopniu pospolitości, takich jak miły, interesujący, fajny, np. Kino mi się podoba, ponieważ w salach są wygodne fotele i duży ekran, zamiast Kino mi się podoba ponieważ jest duże i fajne. W precyzji wyrażania myśli mieści się również charakterystyczny dla danego języka sposób wyrażania znaczeń, np. There is a book on the table, zamiast On the table is a book; ????? ???? zamiast ????? ??????; Im Kino gibt es vier Säle, zamiast Das Kino hat vier Säle; Ce soir, on s'appelle, zamiast Ce soir, on se téléphone; Este chico me cae bien, zamiast Me gusta este

Skomentuj:
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX