Informatyka - opis kierunku studiów - studia I stopnia (standardy kształcenia)

łopina, bip.nauka.gov.pl
16.08.2012 , aktualizacja: 03.02.2016 09:30
A A A

fot. shutterstock

Wybierasz się na informatykę? Zobacz najpierw, jak dokładnie wygląda kształcenie na tym kierunku, oraz jakie przedmioty mogą być na nim wykładane. W tekście znajdziesz także informacje o tym, co po skończeniu informatyki będzie umiał absolwent, oraz gdzie będzie mógł szukać pracy. Sprawdź!
I. INFORMATYKA - DLA KOGO JEST TEN KIERUNEK?
II. INFORMATYKA - OPINIE ABSOLWENTÓW?
III. INFORMATYKA - KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
IV. INFORMATYKA - JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE
V. INFORMATYKA - GDZIE STUDIOWAĆ
VI. INFORMATYKA - PRACA PO STUDIACH
VII. INFORMATYKA - RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA
VIII. INFORMATYKA - PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY WYKŁADANE NA ZAJĘCIACH
IX. INFORMATYKA - PRZYKŁADOWE SPECJALNOŚCI DO WYBORU NA KIERUNKU
X. INFORMATYKA - WYMAGANIA OGÓLNE
XI. INFORMATYKA - PRAKTYKI
XII. INFORMATYKA - INNE WYMAGANIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informatyka. Studia pierwszego stopnia

I. INFORMATYKA - DLA KOGO JEST TEN KIERUNEK?

Informatyka to dobry kierunek dla osób, które są dobre z matematyki i informatyki, posiadają umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, a także potrafią podejmować szybkie decyzje i są twórcze. Osoba wybierająca informatykę, nie musi znać języków programowania. Ta wiedza jest jak najbardziej przydatna, ale nie jest niezbędna, ponieważ na studiach z informatyki uczy się jej od podstaw.

II. INFORMATYKA - OPINIE ABSOLWENTÓW?

[Wypowiedź 1]

[Wypowiedź 2]

[Wypowiedź 3]

[Wypowiedź 4]

[Wypowiedź 5]

III. INFORMATYKA - KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Studia licencjackie

Absolwent studiów licencjackich powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Powinien dobrze rozumieć działanie współczesnych systemów komputerowych oraz posiadać wiedzę z zakresu podstaw informatyki, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania umożliwiającą aktywny udział w realizacji projektów informatycznych. Powinien także posiadać umiejętność programowania komputerów oraz pracy w zespołach programistycznych. Zdobytą wiedzę i umiejętności powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

Studia inżynierskie

Absolwent studiów inżynierskich, podobnie jak absolwent studiów licencjackich, powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Powinien dobrze znać zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Powinien posiadać umiejętność programowania komputerów i znać zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Powinien mieć także podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer. Swoją wiedzę i umiejętności powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent studiów pierwszego stopnia powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane, a także w szkolnictwie, jeśli ukończy specjalność nauczycielską (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

IV. INFORMATYKA - JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE

Żeby dostać się na informatykę, na większości uczelni przy rekrutacji najczęściej brane są pod uwagę 3 spośród 6 wymienionych przedmiotów takich jak: chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka, język obcy nowożytny.

V. INFORMATYKA - GDZIE STUDIOWAĆ

Informatyka - woj. dolnośląskie

Informatyka - woj. kujawsko-pomorskie

Informatyka - woj. lubelskie

Informatyka - woj. łódzkie

Informatyka - woj. małopolskie

Informatyka - woj. mazowieckie

Informatyka - woj. opolskie

Informatyka - woj. podkarpackie

Informatyka - woj. podlaskie

Informatyka - woj. pomorskie

Informatyka - woj. śląskie

Informatyka - woj. świętokrzyskie

Informatyka - woj. warmińsko-mazurskie

Informatyka - woj. wielkopolskie

Informatyka - woj. zachodniopomorskie

VI. INFORMATYKA - PRACA PO STUDIACH

Po skończeniu studiów na kierunku informatyka, absolwent ma dużo alternatyw w możliwości kształtowania swojej kariery. Pracy może szukać na stanowiskach programisty, grafika komputerowego czy administratora sieci. Może pracować także jako nauczyciel informatyki w placówkach oświatowych różnych szczebli lub jako pracownik laboratoriów i innych ośrodków badawczych i obliczeniowych. Absolwent informatyki może również zostać specjalistą od wdrażania nowoczesnego oprogramowania komputerowego w firmach, urzędach czy instytucjach lub pracować w instytucjach finansowych z uwagi na umiejętności związane z obsługą komputerów i systemów komputerowych. W związku z powyższym absolwent informatyki nie powinien mieć trudności z szybkim znalezieniem pracy po studiach.

VII. INFORMATYKA - RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

1. Grupy treści kształcenia, minimalna liczba godzin zajęć zorganizowanych oraz minimalna liczba punktów ECTS2. Składniki treści kształcenia w grupach, minimalna liczba godzin zajęć zorganizowanych oraz minimalna liczba punktów ECTS3. Treści i efekty kształcenia

A. Grupa treści podstawowych

a. Kształcenie w zakresie analizy matematycznej i algebry liniowej

Treści kształcenia: Ciągi i szeregi liczbowe, szeregi funkcyjne. Rachunek różniczkowy funkcji jednej i wielu zmiennych. Rachunek całkowy: całka oznaczona i nieoznaczona, zastosowania całek oznaczonych. Wprowadzenie do równań różniczkowych i ich zastosowania. Grupy, pierścienie wielomianów i arytmetyka modularna. Macierze, wyznaczniki, układy równań liniowych i eliminacja Gaussa. Elementy geometrii analitycznej.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: posługiwania się aparatem analizy matematycznej i opisu zagadnień w języku analizy matematycznej; korzystania z pakietów oprogramowania analizy matematycznej i interpretacji wyników; posługiwania się aparatem pierścieni wielomianów i arytmetyki modularnej; formułowania problemów w terminach macierzy i wykonywania operacji na macierzach; rozwiązywania układu równań liniowych.

b. Kształcenie w zakresie metod probabilistycznych i statystyki

Treści kształcenia: Prawdopodobieństwo dyskretne. Prawdopodobieństwo ciągłe. Wartości oczekiwane. Procesy stochastyczne. Próbkowanie. Estymacja. Testowanie hipotez statystycznych.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: obliczania prawdopodobieństwa zdarzeń, wartości oczekiwanej, wariancji i odchylenia standardowego; analizy algorytmów pod względem średniego zachowania; obliczania niezawodności prostych układów sprzętowych i systemów programowych; zastosowania koncepcji procesów stochastycznych do analizy wydajności prostych układów sprzętowo programowych; przeprowadzania prostego wnioskowania statystycznego.

c. Kształcenie w zakresie matematyki dyskretnej

Treści kształcenia: Funkcje, relacje i zbiory. Elementy logiki matematycznej: rachunek zdań i tautologie. Techniki dowodzenia twierdzeń i indukcja matematyczna. Rekurencja. Kombinatoryka. Drzewa i grafy.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: interpretowania pojęć z zakresu informatyki w terminach funkcji i relacji; stosowania aparatu logiki, technik dowodzenia twierdzeń, teorii grafów i rekurencji do rozwiązywania problemów o charakterze informatycznym.

d. Kształcenie w zakresie fizyki

Treści kształcenia: Elementy mechaniki klasycznej. Grawitacja. Elementy elektryczności, optyki i akustyki. Wprowadzenie do mechaniki kwantowej.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: analizowania i wyjaśniania obserwowanych zjawisk; tworzenia i weryfikacji modeli świata rzeczywistego oraz posługiwania się nimi w celu predykcji zdarzeń i stanów.

e. Kształcenie w zakresie nauk technicznych

Treści kształcenia: Podstawy elektrotechniki, miernictwa i elektroniki.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozumienia powiązań informatyki z innymi obszarami nauk technicznych; przenoszenia dobrych praktyk wypracowanych w tych obszarach na grunt informatyki.

B. Grupa treści kierunkowych

a. Kształcenie w zakresie podstaw programowania

Treści kształcenia: Pojęcie algorytmu. Podstawowe konstrukcje programistyczne. Implementacje algorytmów w językach programowania. Podstawowe struktury danych i wykonywane na nich operacje. Dynamiczny przydział pamięci. Rekurencja i jej implementacja w językach wysokiego poziomu. Metody weryfikacji poprawności programów.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: czytania ze zrozumieniem programów zapisanych w języku programowania imperatywnego; symbolicznego wykonywania prostych programów celem ich weryfikacji; pisania i uruchamianie prostych programów o rozmiarze rzędu 100 wierszy kodu.

b. Kształcenie w zakresie algorytmów i złożoności

Treści kształcenia: Podstawy analizy algorytmów. Techniki projektowania algorytmów: dziel i rządź, programowanie dynamiczne, algorytmy zachłanne, przeszukiwanie z nawrotami, heurystyki. Podstawowe algorytmy: sortowanie, selekcja, wyszukiwanie. Abstrakcyjne struktury danych i ich implementacje: listy, drzewa, grafy, słowniki, drzewa poszukiwań binarnych, haszowanie, stosy, kolejki, kolejki priorytetowe. Podstawowe algorytmy grafowe: przeszukiwanie wszerz i w głąb. Problemy obliczeniowo trudne: NP-zupełność, nierozstrzygalność.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: konstruowania algorytmów z wykorzystaniem podstawowych technik algorytmicznych; analizy złożoności algorytmów.

c. Kształcenie w zakresie architektury systemów komputerowych

Treści kształcenia: Technika cyfrowa i systemy cyfrowe. Maszynowa reprezentacja danych i realizacji operacji arytmetycznych. Organizacja komputera na poziomie asemblera. Organizacja i architektura systemów pamięci. Interfejsy i komunikacja. Organizacja jednostki centralnej. Wieloprocesorowość i architektury alternatywne.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: projektowania prostych układów sekwencyjnych i kombinacyjnych; obliczania reprezentacji liczb całkowitych i rzeczywistych oraz wykonywania podstawowych operacji arytmetycznych na tych reprezentacjach; pisania prostych programów na poziomie asemblera z użyciem instrukcji warunkowych, pętli, operacji na liczbach całkowitych, tablic.

d. Kształcenie w zakresie systemów operacyjnych

Treści kształcenia: Przegląd systemów operacyjnych. Zasady działania systemów operacyjnych. Procesy i wątki. Współbieżność. Szeregowanie zadań. Zarządzanie pamięcią.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozwiązywania klasycznych problemów synchronizacji, w tym problemu producent-konsument i czytelnicy-pisarze oraz problemu pięciu filozofów; dobierania algorytmu szeregowania zadań do specyfiki aplikacji.

e. Kształcenie w zakresie technologii sieciowych

Treści kształcenia: Wprowadzenie do sieci komputerowych. Komunikacja i sieci komputerowe. Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych i kryptografia. Technologie udostępniania informacji w sieciach komputerowych. Budowa aplikacji sieciowych.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: instalowania prostej sieci z dwoma klientami i pojedynczym serwerem z wykorzystaniem narzędzi typu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol); korzystanie z kluczy i pakietów kryptograficznych PGP (Pretty Good Privacy); budowania prostych interakcyjnych aplikacji internetowych działających w oparciu o bazę danych.

f. Kształcenie w zakresie języków i paradygmatów programowania

Treści kształcenia: Paradygmaty programowania. Programowanie obiektowe.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: oceny przydatności różnych paradygmatów i związanych z nimi środowisk programistycznych do rozwiązywania różnego typu problemów; projektowania, implementacji, testowania i debugowania prostych programów obiektowych.

g. Kształcenie w zakresie grafiki i komunikacji człowiek-komputer

Treści kształcenia: Podstawowe techniki w grafice komputerowej. Systemy grafiki. Podstawy komunikacji człowiek-komputer. Budowanie prostych interfejsów graficznych.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: tworzenia obrazów z wykorzystaniem standardowego API graficznego (Application Programming Interface); realizacji podstawowych transformacji (skalowanie, obrót, translacja) za pomoc_ mechanizmów standardowego API graficznego; implementacji prostych procedur dokonujących transformacji prostych obrazów 2-wymiarowych; tworzenia i przeprowadzenia testu użyteczności dotyczącego istniejącej aplikacji; wykorzystania narzędzi wspomagających tworzenie graficznych interfejsów użytkownika do realizacji aplikacji wyposażonej w taki interfejs.

h. Kształcenie w zakresie sztucznej inteligencji

Treści kształcenia: Podstawowe zagadnienia sztucznej inteligencji. Przeszukiwanie z ograniczeniami. Reprezentacja wiedzy i wnioskowanie.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: opisywania przestrzeni problemu wyrażonego w języku naturalnym w terminach stanów, operatorów, stanu początkowego i docelowego; dobierania algorytmu przeszukiwania heurystycznego do specyfiki problemu; implementacji przeszukiwania typu mini-max; rozwiązywania problemów przeszukiwania z ograniczeniami za pomocą algorytmu z nawrotami.

i. Kształcenie w zakresie baz danych

Treści kształcenia: Systemy baz danych. Modelowanie danych. Relacyjne bazy danych. Języki zapytań do baz danych. Projektowanie relacyjnych baz danych. Przetwarzanie transakcji.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: formułowania zapytań w języku SQL (Structured Query Language); przygotowywania schematu relacyjnej bazy danych na podstawie modelu encja-związek; tworzenia transakcji przez zanurzanie zapyta SQLowych w języku programowania; oceny różnych strategii wykonywania zapytań o charakterze rozproszonym.

j. Kształcenie w zakresie inżynierii oprogramowania

Treści kształcenia: Projektowanie oprogramowania. Korzystanie z API (Application Programming Interface). Narzędzia i środowiska wytwarzania oprogramowania. Procesy wytwarzania oprogramowania. Wymagania i ich specyfikacja. Walidacja i testowanie oprogramowania. Ewolucja oprogramowania. Zarządzanie przedsięwzięciem programistycznym.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: posługiwania się wzorcami projektowymi; projektowania oprogramowania zgodnie z metodyką strukturalną lub obiektów; dokonywania przeglądu projektu oprogramowania; wybierania narzędzi wspomagających budowę oprogramowania; doboru modelu procesu wytwarzania oprogramowania do specyfiki przedsięwzięcia; specyfikowania wymagań dotyczących oprogramowania i przeprowadzania ich przeglądu; tworzenia, oceny i realizacji planu testowania; uczestniczenia w inspekcji kodu; zarządzania konfiguracją oprogramowania; opracowywania planu przedsięwzięcia dotyczącego budowy oprogramowania.

k. Kształcenie w zakresie systemów wbudowanych

Treści kształcenia: Mikrokontrolery. Programy wbudowane. Systemy operacyjne czasu rzeczywistego. Przetwarzanie danych a zużycie energii. Projektowanie systemów niezawodnych. Metodyki projektowania.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: programowania prostych systemów wbudowanych; podnoszenia niezawodności systemu wbudowanego; rozumienia roli dokumentacji.

l. Kształcenie w zakresie problemów społecznych i zawodowych informatyki

Treści kształcenia: Odpowiedzialność zawodowa i etyczna. Kodeksy etyczne i kodeksy postępowania. Ryzyko i odpowiedzialność związane z systemami informatycznymi. Problemy i zagadnienia prawne dotyczące własności intelektualnej. System patentowy i prawne podstawy ochrony prywatności.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: dostrzegania i doceniania społecznego kontekstu informatyki i związanego z nią ryzyka oraz oceny sytuacji pojawiających się w życiu zawodowym informatyka, zarówno pod względem prawnym, jak i etycznym.

VIII. PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY WYKŁADANE NA KIERUNKU INFORMATYKA

Administrowanie usługami sieciowymi, algebra liniowa z geometrią analityczną, algorytmy i struktury danych, analiza matematyczna, bazy danych, elementy logiki i teorii mnogości, inżynieria oprogramowania, kurs technologii informatycznych, laboratorium grafiki i multimediów, matematyka dyskretna, matematyka komputerowa, programowanie, programowanie równoległe i rozproszone, programowanie zespołowe, równania różniczkowe, sieci komputerowa, systemy operacyjne, teoria obliczalności.

IX. PRZYKŁADOWE SPECJALNOŚCI DO WYBORU NA KIERUNKU INFORMATYKA

Grafika i inżynieria audiowizualna, bazy danych, inteligentne systemy przetwarzania danych, inżynieria oprogramowania i baz danych, teleinformatyka, grafika komputerowa, technologie przetwarzania danych, technologie wytwarzania oprogramowania, informatyka w procesach biznesowych, informatyka w telekomunikacji, informatyka w medycynie i systemach multimedialnych, informatyka stosowana, informatyka teoretyczna, multimedia - animacja 3D, multimedia - programowanie gier, multimedia, programowanie aplikacji biznesowych, programowanie systemowe i sieciowe, robotyka i systemy wieloagentowe, sieci urządzeń mobilnych, systemy rozproszone i równoległe, inżynieria systemów i oprogramowania, systemy informatyczne w zarządzaniu, systemy informatyczne w medycynie i ekologii, informatyka w gospodarce i administracji, sieci komputerowe i systemy rozproszone, inteligentne systemy wspomagania decyzji, inżynieria oprogramowania, gospodarka elektroniczna, systemy wbudowane i mobilne, nowoczesna grafika komputerowa, informatyka chemiczna, komputerowe wspomaganie informatyki, inteligencja komputerowa, inżynieria programowo-sprzętowa, teleinformatyczne systemy multimedialne, matematyka komputerowa, modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie.

X. INFORMATYKA - WYMAGANIA OGÓLNE

Studia licencjackie trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2000. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180. Studia inżynierskie trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2300. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 210.

XI. INFORMATYKA - PRAKTYKI

Na studiach licencjackich praktyki powinny trwać nie krócej niż 3 tygodnie, a na studiach inżynierskich nie krócej niż 4 tygodnie. Zasady i formę odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.

XII. INFORMATYKA - INNE WYMAGANIA

1. Programy nauczania powinny przewidywać zajęcia z zakresu: wychowania fizycznego - w wymiarze 60 godzin, którym można przypisać do 2 punktów ECTS oraz języków obcych - w wymiarze nie mniejszym niż 120 godzin, którym należy przypisać 5 punktów ECTS.

2. Programy nauczania powinny zawierać treści humanistyczne w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin, którym należy przypisać nie mniej niż 3 punkty ECTS.

3. Programy nauczania powinny przewidywać zajęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

4. Kształcenie na studiach licencjackich powinno obejmowa_ tre_ci kierunkowe w zakresie podstaw programowania, algorytmów i złożoności, architektury systemów komputerowych (z pominięciem projektowania układów sekwencyjnych i kombinacyjnych), systemów operacyjnych, technologii sieciowych, języków i paradygmatów programowania, baz danych, inżynierii oprogramowania oraz problemów społecznych i zawodowych informatyki. Kształcenie na studiach inżynierskich powinno obejmować wszystkie treści kierunkowe.

5. Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić ćwiczenia projektowe, audytoryjne bądź laboratoryjne.

6. Treści z zakresu architektury systemów komputerowych, systemów operacyjnych, technologii sieciowych, grafiki i komunikacji człowiek-komputer, baz danych, języków i paradygmatów programowania, inżynierii oprogramowania i systemów wbudowanych uznaje się za treści techniczne.

7. Na studiach licencjackich student otrzymuje 10 punktów ECTS za przygotowanie do egzaminu dyplomowego (w tym także za przygotowanie pracy dyplomowej, jeśli przewiduje ją program nauczania).

8. Elementem programu studiów inżynierskich powinno być zespołowe przedsięwzięcie inżynierskie rozumiane jako zaawansowane zadanie informatyczne postawione przed zespołem studenckim. Opracowane w ramach przedsięwzięcia rozwiązanie wraz z odpowiednią dokumentacją może stanowić pracę dyplomową inżynierską. Za wkład do przedsięwzięcia inżynierskiego, wysiłek włożony w redakcję pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego student otrzymuje 15 punktów ECTS.PYTANIE Jaka jest twoja opinia na temat kierunku "Informatyka" po zapoznaniu się z opisem tego kierunku studiów?

 • daje wszechstronne wykształcenie i wiedzę
 • ułatwia znalezienie pracy w wielu branżach
 • daje możliwość bardzo dobrze płatnej pracy już po studiach
 • to kierunek bez perspektyw
Komentarze (9)
Zaloguj się
 • marek2358

  0

  No i polecam te studia każdemu Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

 • marek2358

  0

  ja wybieram się na informatykę do Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach :)

 • Rozkapryszona Ania

  0

  Teraz w uczelniach w specjalizacjach można przebierać. Jak ja 8 lat temu kończyłam informatykę aż takiego wyboru nie miałam. Z doświadczenia wiem że kiedyś studia informatyczne wyznaczały poziom, teraz bardziej pracodawcy zwracają uwagę na umiejętności. Jest tyle kursów za drobne pieniądze gdzie można praktyki trochę podłapać czy to z programowania, czy grafiki, chociażby eduweb.pl z których chyba najczęściej informatycy korzystają. Na studiach teraz uczą teorii dlatego doświadczenie jest wymagane na rozmowach kwalifikacyjnych, ale jakoś trzeba je zdobyć.

 • Wszybke Adam

  0

  Informatyka to chyba jest specjalność, która chyba przez jakiś czas nie zniknie. Ostatnio przeglądałem dane nt. najbardziej przyszłościowych języków programowania, głównie back-end - na pierwszym miejscu MySQL, potem Java, potem chyba JavaScript ale już nieco w tyle. Co ciekawe, Ruby on Rails spada - a to w niego chciałem zainwestować swój czas. Ale cóż.
  Ręka na pulsie, w każdym razie. Język programowania to bardzo przydatna umiejętność, a obecnie już coraz młodsi się tego uczą, tworząc silną konkurencję na rynku.

 • racjonalistka

  0

  W IT powstają nowe zawody, np specjaliści od Big Data, kiedyś ich nie było, teraz powstaje nowy zawód i jest zapotrzebowanie na takich specjalistów, i powstają nowe kierunki: (www.math.uni.lodz.pl/pages,652.html) Analiza Danych - studia inżynierskie na Uniwersytecie Łódzkim. Informatyka to różne specjalności, po których można robić bardzo różne rzeczy.

 • Ewelina Protasiuk

  0

  Oficjalne informacje od CKE!!!
  Już jest lisa osób ze wszystkich województw które nie zdały matur podstawowych z j.polskiego, matematyki i j.angielskiego!!
  Zobacz czy zadałeś, ja oblałam matme :(
  Lista z podziałem na województwa do pobrania:
  shorte.ga/matura_wyniki

 • mrzona

  0

  A ja zastanawiam się nad złożeniem dokumentów na Informatykę na Akademii Morskiej w Szczecinie. Z tego, co czytałem, chyba na stronie www tej uczelni, po tym kierunku miałbym więcej możliwości: po skończeniu studiów mógłbym pracować jako "zwykły" programista lub jako projektant - programista systemów informatycznych wykorzystywanych w firmach branży morskiej. I zarobki są wyższe niż "zwykłego" programisty.

 • Marek Kruk

  0

  Ja wybrałem studia na Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i jestem bardzo z tej uczelni zadowolony - poziom jest wysoki, stypendia naukowe również, a czesne niskie i stałe przez cały okres studiów. Kierunki są przeróżne związane oczywiście z profilem szkoły, ale nie tylko.

 • grow21

  Oceniono 1 raz -1

  Jestem absolwentem informatyki na WSPA w Lublinie. Uważam, że jeśli studiować ten kierunek, to tylko o profilu inżynierskim. Zaufanie do inżyniera jest u pracodawców o wiele większe, uważam też, ze proponuje się im wyższe zarobki. Polecam studia niestacjonarne, ponieważ one pozwalają pracować i w ten sposób wzmacniać kwalifikacje.

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX