Kierunki zamawiane - Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

artykuł sponsorowany
01.09.2011 , aktualizacja: 12.01.2011 12:55
A A A
Projekt "Czas inżynierów" - studia zamawiane na Politechnice Opolskiej (3WEAiI) zamawiany jest w następstwie rozstrzygnięcia konkursu 1/POKL/4.1.2/2010 przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (więcej na stronie www.nauka.gov.pl).
Reklama

Celem projektu jest wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki, opartej na wiedzy (Nr Działania projektu 4.1 oraz Nr Poddziałania projektu 4.1.2).

W szczególności projekt obejmuje realizację kształcenia na kierunkach zamawianych w ramach naboru na rok akademicki 2010/2011 oraz 2011/2012 i wsparciem obejmuje studia na kierunkach Automatyka i Robotyka oraz Informatyka na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej .

Realizacja celu projektu, oprócz zwiększenia liczby absolwentów na kierunkach Automatyka i Robotyka oraz Informatyka , ma za zadanie również podnieść atrakcyjność kształcenia na wymienionych kierunkach.

Zgodnie ze Strategią Politechniki Opolskiej (PO) uczelnia stara się kształcić na najwyższym poziomie, zgodnie z wyzwaniami rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy (GOW). W tym celu tworzy konkurencyjną i dostosowaną do wymagań rynkowych ofertę dydaktyczną, wspartą nowoczesną bazą.

Przedmiotowy projekt obejmujący kompleksowe wsparcie kierunków o kluczowym znaczeniu dla GOW w ramach naborów na rok akademicki 2010/2011 i i 2011/2012 studentów z kierunków Informatyka (I) oraz Automatyka i Robotyka (AiR) jest odpowiedzią na zidentyfikowane problemy, a fakt, iż Strategia Rozwoju Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki (WEAiI) akcentuje konieczność dopasowania kierunków kształcenia i siatek studiów do wymagań pracodawców i GOW oraz zwiększenie roli akcji promocyjnych w celu skutecznej rekrutacji młodzieży/kandydatów i kandydatek na studia, staje się dodatkowym argumentem do jego realizacji.

Wymienione cele wyznaczają kierunki w zakresie doskonalenia procesu dydaktycznego i są spójne z zapisami Strategii Rozwoju PO .

Działania projektu w tym m.in. program stypendialny, staże, zajęcia wyrównawcze, kursy kwalifikacji inżynierskich, udział w konferencjach naukowych i wizytach studyjnych w wysokim stopniu doprowadzą do wykształcenia absolwentów o pożądanym profilu oraz wykazują zgodność z zapisami niżej wymienionych krajowych dokumentów strategicznych, w szczególności:

- PO KL, cel strategiczny 4 "Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy";

- Plan działania na 2010 r. dla Priorytetu IV PO KL, cel szczegółowy 1 "Dostosowanie kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb gospodarki i rynku pracy" oraz cel szczegółowy 2 "Poprawa jakości oferty edukacyjnej szkół wyższych" - w szczególności poprzez realizację następujących komponentów/typów operacji;

- Tworzenie programów stypendialnych dla studentów podejmujących kształcenie na zamawianych kierunkach;

- Tworzenie i wdrażanie programów wyrównawczych, adresowanych do studentów I roku;

- Inne formy działalności dydaktycznej;

- Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2004-2013, cel strategiczny I "Innowacyjny region z dobrze wykształconymi i aktywnymi mieszkańcami";

- Strategia Rozwoju Edukacji 2007-2013, cel główny "Podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia";

- Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn w ramach PO KL;

- Przeciwdziałanie skutkom bezrobocia w regionie, w szczególności w odniesieniu do kobiet i mężczyzn do 25 roku życia (staże, kursy inżynierskie).

Z uwagi na bardzo niski wskaźnik liczby studentek wobec ogółu studentów na kierunkach Automatyka i Robotyka oraz Informatyka (kobiety stanowią grupę niedoreprezentowaną wśród ogółu studiujących na Uczelni i Wydziale). Dlatego Wydział będzie się starał, aby w odpowiedni sposób zachęcić kobiety do studiowania na tych kierunkach, wykorzystując np. dobrane techniki promocyjne z wizerunkiem studentek kierunków technicznych, wykładowczyń, kobiet działających w sektorze IT, współrealizując kampanię promocyjną "Dziewczyny na politechniki" oraz kierując działania w szczególnym zakresie do kobiet np. stypendia, zajęcia wyrównawcze z fizyki i matematyki, staże itp.

Dobór studentów na kierunki Automatyka i Robotyka oraz Informatyka będzie prowadzony zgodnie z założeniami polityki równych szans kobiet i mężczyzn, w tym z zachowaniem równości płci na każdym etapie realizacji/rekrutacji do projektu oraz w zakresie równego dostępu do informacji i promocji.

OFERTA

Podniesienie atrakcyjności kształcenia zgodnie z wymogami rynku pracy i GOW związane jest z realizacją poniżej opisanych działań dotyczących studentów kierunków Automatyka i Robotyka (AiR) oraz Informatyka (I):

- Program stypendialny dla najlepszych studentów (2010/2011: 10-(I), 10-(AiR); 2011/2012: 20-(I), 10-(AiR)) poprzez wypłatę stypendium w kwocie 1000 zł/m-c , jako dodatkowa motywacja do podjęcia kształcenia na w.w. kierunkach;

- Zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki (2010/2011: 40-(I), 20-(AiR); 2011/2012: 40-(I), 20-(AiR)) w wymiarze 30h z matematyki i 20h z fizyki na kurs. Zajęcia będą prowadzone w grupach 30-osobowych w formule cotygodniowej;

- Staże fakultatywne zorganizowane w firmach regionu (2010/2011: 20-(I), 10-(AiR); 2011/2012: 20-(I), 10-(AiR)) w wymiarze min. 40h/m-c z wypłatą dodatku stażowego w kwocie 1000 zł/m-c (40h*25 zł/h) - staże w VII semestrze;

- "Know-how-na szlaku wiedzy" - zorganizowanie cyklu 4 jednodniowych wyjazdów studyjnych (2010/2011: 40-(I) 20-(AiR); 2011/2012: 40-(I), 20-(AiR)) do wiodących przedsiębiorstw, centrów transferu technologii (np. AUTOMATICON w Warszawie), itp. - wyjazdy autokarowe w II semestrze;

- "Know-how-na szlaku wiedzy" - zorganizowanie 4 kilkudniowych wizyt studyjnych zagranicznych (2010/2011: 20-(I), 20-(AiR); 2011/2012: 20-(I), 20-(AiR)) w celu uczestnictwa m.in. w targach branżowych (Targi CeBiT w Hannoverze) - wyjazdy autokarowe w IV semestrze;

- Wsparcie działalności Studenckich Kół Naukowych (m.in. lnformat, TeamBit, Pixel) skupiających studentów kierunków (I) i (AiR), poprzez dofinansowanie organizacji cyklicznej imprezy Dni IT oraz sfinansowanie uczestnictwa w konferencjach, seminariach, czy Mistrzostwach w Programowaniu Zespołowym;

- Akademia CISCO - przeprowadzenie kursów specjalistycznych sieci komputerowych dla studentów (I). Zajęcia fakultatywne będą prowadzone w formie 30h/sem., w grupach 12-osobowych. Ogółem w 2 edycjach będzie uczestniczyło 72 30 (2010/11: 36 (3*12), 2011/12: 36 (3*12) - kursy w VI i VII semestrze. Dodatkowo w ramach doposażenia laboratorium planuje się zakupić 6 zestawów dydaktycznych (routery, moduł pamięci, karta interfejsów, przełącznik zarządzany i kable, karty i moduły pamięci, system operacyjny, itp.);

- Kursy inżynierskie i egzaminy certyfikujące MCAD (Microsoft Certified Application Developer ) zorganizowane w IV i V semestrze w celu uzyskania certyfikatu (I), poświadczającego umiejętności programistyczne;

- Kurs języka angielskiego - technicznego dla inżynierów (2010/11: 20-(I), 10-AiR; 2011/2012: 20-(I), 10-(AiR)) - kurs w V semestrze;

- Laboratorium algorytmów sterowania - wzbogacenie zaplecza infrastrukturalnego Wydziału w zestawy umożliwiające poszukiwanie i wdrażanie niestandardowych algorytmów sterowania w tym zestawy: Multi-Tank System (system wielozbiornikowy), Two-Rotor Aerodynamical System (helikopter laboratoryjny), MagLev (lewitacja magnetyczna);

- Ewaluacja sposobu kształcenia. W ramach funkcjonującego na Uczelni Systemu zapewnienia jakości kształcenia prowadzone będą przez Pełnomocnika Dziekana WEAiI działania mające na celu zwiększenie dbałości o jakość procesu kształcenia i dokształcania nauczycieli, a także - w nawiązaniu konstruktywnego dialogu pomiędzy nauczycielami a studentami, w zakresie możliwości wprowadzenia zmian optymalizujących działalność dydaktyczną uczelni. Ewaluacja w ramach projektu będzie prowadzona w sposób ciągły (przeprowadzenie ankietyzacji na początku i na końcu każdego zadania - formy wsparcia, wywiadów, opracowanie wyników z badań);

Zarządzanie, promowanie i upowszechnianie rezultatów. Za realizację projektu odpowiedzialny będzie 5-osobowy zespół pracowników naukowo-dydaktycznych, jak i administracyjnych Wydziału na stałe zatrudnionych na Uczelni. W szczególności będą to: Koordynatorka projektu, Koordynatorzy/ki ds. rozliczeń i sprawozdawczości (2 osoby), Koordynatorzy/ki ds. monitoringu BO i promocji (2 osoby).

Studia pierwszego stopnia (7 - semestralne) w trybie stacjonarnym umożliwiają uzyskanie stopnia inżyniera .

Studia drugiego stopnia (4 - semestralne) w trybie stacjonarnym umożliwiają uzyskanie stopnia magistra inżyniera .

Studia trzeciego stopnia (8 - semestralne), studia doktoranckie przygotowują do uzyskania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinach: automatyka i robotyka oraz elektrotechnika.

Wydział posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunków: elektrotechnika, informatyka, automatyka i robotyka oraz elektronika i telekomunikacja.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych oraz doktora habilitowanego w dyscyplinach: elektrotechnika oraz automatyka i robotyka.

WYMAGANE ADRESY

Centrum Obsługi Studenta

Politechnika Opolska, Budynek "Łącznik", ul. Mikołajczyka 16, 45- 271 Opole, E-mail: cos@po.opole.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Telefony: (77) 400 60 71, (77) 400 60 72, (77) 400 60 76, (77) 400 60 77, Fax: (77) 400 60 73

Zapisz się już teraz !

https://erekrutacja.po.opole.pl/

Skomentuj:
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX